Površine 82,05 hektara, prostire se između rečnog korita (1350 m.n.v.) i razvođa na Hajdučkoj čuki (1600 m.n.v.) u zapadnom delu Kopaonika, na desnoj dolinskoj strani Barske reke. Teren karakteriše veliki broj izvora, mnoštvo većih i manjih bara, močvara i vlažnih udolina. Osnovna odlika lokaliteta je mozaično smenjivanje biljnih zajednica koje su hidrološki i orografski uslovljene. Od grebena Babinog groba prema zapadu, šumske zajednice se smenjuju na malim rastojanjima.

Karakteristično je vertikalno smenjivanje vegetacije od smrčevih šuma (Piceetum excelsae), šuma bukve i smrče, šuma smrče, bukve i jele do čistih bukovih šuma (Fagetum montanum), koje se prepliću sa šumama bukve i jele. Prisutne su dve subasocijacije ove šumske zajednice: luzuletosum i festucetosum drymeiae.