Законом о заштити животне средине Републике Србије, на подручју НП Копаоник издвојен је низ објеката природе, природних и створених вредности који су сврстани према различитим степенима заштите.

Под посебном заштитом НП је 1375,2 хектара, издвојених у 13 резервата природе и 26 природних споменика, 12 геоморфолошких, 6 геолошких, 8 хидролошких и 15 објеката сврстаних у непокретна културна добра.