Површине 106,85 хектара на десној долинској страни Брзећке реке, на 1190-1840 м.н.в. Основна вредност локалитета је екосистемска разноликост биљних заједница, присутно је више шумских заједница: заједнице ливада, пашњака, стена и сипара.

Карактеристична је заједница смрче и јеле са вресом (Erico-Piceo-Abietum) и сеслеријом (Seslerio-Piceo-Abietum), што говори о разноврсности станишта овог локалитета. Најниже делове овог простора обраста букова шума (Fagetum montanum). На овом делу масива налази се светилиште Метође, у гејзир Гвоздац (1430 м.н.в.).