Законом о заштити животне средине и законом о националним парковима  штити се подручје парка у целини, с тим што се посебним одредбама утврђују режими заштите и коришћења по степенима.

Први степен заштите  просторно чини најмању површину у оквиру националног парка. У зависности од присуства природних вредности, реткости или угрожености неке врсте они се могу налазити у различитим деловима парка. Њиме се одређује строга заштита природне средине, посебних природних вредности и непокретних културних добара, са активностима научних истраживања, едукација и ограничене презентације за јавност.

Резерват природе је изворни или незнатно измењен предео у коме је посебно изражена једна или више природних вредности које треба заштитити, или природних појава које треба пратити или усмеравати. Резервати природе саставни су делови националних паркова.

У оквиру националног парка налази се тринаест природних резервата који се налазе у првом степену заштите.