Површине 31,63 хектара, налази се на североисточним падинама Сувог рудишта, од Панчићевог врха према изворишном краку Брзећке реке у појасу 1650-2017 м.н.в. До висине од 1800 метара развијена је типична вегетација субалпских смрчевих шума (Piceetum abietis subalpinum). На изложеним гребенима од 1750 метара доминира жбунаста субалпска вегетација представљена заједницама ниске клеке, боровнице и субалпсе смрче (Piceo subalpinae-Vaccinio-Juniperetum sibiricae, Vaccinio-Juniperetum и Vaccinietum myrtilli).

Жбунаста заједница Piceo subalpinae-Vaccinio-Juniperetum је климарегионална заједница за појас 1800-1950 м.н.в., док је у појасу 1650-1800 м.н.в. климарегионална шума субалпске смрче. На локалитету се налазе и субгеоморфолошки споменик природе (Цирк Крчмар), хидролошки споменик природе (део водотока Дубоке), станишта значајних инсеката и заштићени гребен развођа Копаоника (део периферног гребена).