Површине 140 хектара, обухвата извориште Гобељске реке и простире се од лучно извијеног гребена на линији Оштри крш – Велика Гобеља – Мала Гобеља до корита Гобељске реке. Захвата појас 1500 – 1900 м.н.в. Где су видљиви трагови глацијације. Локалитет је један од дивљих предела Копаоника. Овде је једино налазиште рунолиста на Копаонику. Подручје изграђују ободни делови гранодиоритског масива и контактно-метаморфисане стене: корнити, мермерисани кречњаци, калкшисти и скарнови.

Разноврсност рељефа и различити микроклиматски фактори условили су богатство биљних заједница на овом локалитету. Издвајају се шумске заједнице смрче (Piceetum abietis typicum), планинске букве (Fagetum montanum), шума субалпске смрче, субалпска вегетација клеке и боровница са смрчом (Piceo subalpinae-Vaccinio-Juniperetum), као и мозаично распоређене жбунасте заједнице, заједница ливада, пашњака и камењара.