Због својих природних лепота, део подручја планине Копаоник као просторне целине са посебним природним вредностима, природним знаменитостима и реткостима, добро очуваним шумама природног састава и културно историјским вредностима, Скупштина Републике Србије прогласила је за Национални парк Копаоник Законом о Националним парковима 1981. године.

Тим законом површина националног парка обухватала је 11980,94 хектара. Првим просторним планом 1988. године дефинисана је заштићена зона од 19986 хектара као и режими заштите.

Наредне 1989. године донета је одлука о оснивању предузећа за заштиту и развој ,,Национални парк Копаоник“, са основним циљем – заштита и унапређење природе и животне средине.

Након усвајања закона о Јавним предузећима, 1993. године, Национални парк се региструје као Јавно предузеће.

0
РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
0ха
ПОВРШИНА ПАРКА
0
0
РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ

Још о нама…

Под посебном заштитом Националног парка је 1375,2 хектара – издвојених у 13 резервата природе и 26 природних споменика, 12 геоморфолошких, 6 геолошких, 8 хидролошких и 15 објеката сврстаних у непокретна културна добра. Површина под посебном заштитом у националном парку дефинише се Просторним план.

Предузеће спроводи прописане мере у три режима заштите (I, II и III режим): осигурава несметано одвијање природних процеса и одрживог коришћења подручја, обезбеђује надзор над спровођењем услова и мера заштите природе, презентује и популаризује вредност заштићеног подручја и прати кретање и активности посетиоца. Предузеће се бави и пословима: газдовања шумама, заштите шума, гајења шума, унапређења и коришћења ловне и риболовне фауне, истраживањима у области заштите и развоја, пројектовањем и изградњом објеката и функцији заштите заштићеног подручја.