Површине 57,14 хектара, на Панићком јелаку тј. на десној страни клисурасте долине Брзећке реке, простире се у појасу 1000-1490 м.н.в. Значај овог простора огледа се првенствено у присуству тисе (taxus baccata), реликтне биљне врсте која се у националном парку налази само на овом простору.

У најнижим деловима, на дну клисуре, јавља се шума букве (Fagetum montanum), изнад ње шума букве и јеле са појединачним стаблима планинског јавора. Карактеристика локалитета је шумска заједница тисе и јеле (Taxo-abietum).