Површине је 29,16 хектара, налази се на левој долинској страни Гобељске реке, простире се у појасу 1220 -1460 м.н.в. Вегетацију локалитета чини климарегионална мешовита шума смрче, букве и јеле. Ова средње планинска полидоминантна заједница има стабилан флористички састав и реликтан карактер јер представља остатак старих мешовитих шума.

Поред доминантне шуме смрче, букве и јеле, присутне су и смрчеве састојине (Piceetum montanum) и буково-смрчеве шуме (Piceo-Fagetum montanum) при дну водотока. На веома стрмом делу падине присутна је посебна варијанта ове заједнице – Piceo-Fagetum montanum subass festucetosum drymeiae.