Површине 82,05 хектара, простире се између речног корита (1350 м.н.в.) и развођа на Хајдучкој чуки (1600 м.н.в.) у западном делу Копаоника, на десној долинској страни Барске реке. Терен карактерише велики број извора, мноштво већих и мањих бара, мочвара и влажних удолина. Основна одлика локалитета је мозаично смењивање биљних заједница које су хидролошки и орографски условљене. Од гребена Бабиног гроба према западу, шумске заједнице се смењују на малим растојањима.

Карактеристично је вертикално смењивање вегетације од смрчевих шума (Piceetum excelsae), шума букве и смрче, шума смрче, букве и јеле до чистих букових шума (Fagetum montanum), које се преплићу са шумама букве и јеле. Присутне су две субасоцијације ове шумске заједнице: luzuletosum и festucetosum drymeiae.