Површине 76,21 хектара један је од најочуванијих природних амбијената националног парка, обухвата врх Жљеб (Беле стене). Одликује се очуваношћу мозаично распоређених природних високопланинских станишта са флористички богатим заједницама ливада (Brometum erecti), камењара (Carici humilis), шума (Piceetum abietis moesiacae), субалпске жбунасте вегетације (Vaccinio-Juniperetum nanae) и високих зелени (Adenosilletea).

Због утицаја човека, са Белих стена нестали су рунолист, дивокоза и сиви соко.