После вишегодишње иницијативе за проглашење појединих делова Србије за националне паркове (период од 1975 до 1979. године), Скупштина Социјалистичке Републике Србије је 13. јула 1981. године донела Закон о Националном парку Копаоник (Службени гласник СРС број 41/81 од 18.07.1981.г.) На основу њега, према тадашњем систему организовања, националним парком управља Самоуправна интересна заједница националног парка, са пратећом стручном службом и са седиштем на Копаонику.

Нови Закон о националном парку Копаоник донет је од стране Скупштине Социјалистичке Републике Србије 26. јула 1988.године (Службени гласник СРС број 29/88 од 30.07.1988.г.). Њиме се предвиђа оснивање радне организације за заштиту и развој националног парка Копаоник као управљача, чији ће оснивач бити Скупштина СРС.

На основу овога, Предузеће за заштиту и развој Националног парка Копаоник је основано Одлуком о оснивању од 23. фебруара 1989. године, донетом од стране Скупштине Социјалистичке Републике Србије (Службени гласник СРС број 6/89 од 25.02.1989.г.). Седиште Предузећа је у туристичком центру Суво рудиште на Копаонику.

По доношењу Закона о националним парковима од стране Скупштине Републике Србије од 26.маја 1993. године (Службени гласник РС број 39/93 од 31.05.1993г.) оснива се Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ Копаоник, као правни следбеник Предузећа за заштиту и развој НПК. Ово јавно предузеће и сада управља Националним парком.

Основна делатност Предузећа је заштита природних вредности, културних добара и других знаменитости.

У оквиру тога Предузеће:

  • чува, унапређује и промовише природне и створене вредности НП Копаоник
  • спроводи прописане режиме заштите
  • осигурава несметано одвијање природних процеса и одрживог коришћења подручја
  • обезбеђује надзор над спровођењем услова и мера заштите природе
  • презентује и популаризује вредност заштићеног подручја, прати кретање и активности посетилаца

Предузеће се бави и пословима:

  • газдовања шумама Националног парка Копаоник
  • заштите, гајења унапређења и коришћења ловне и риболовне фауне

  • научним истраживањима у области заштите и развоја
  • пројектовањем, изградњом и одржавањем објеката који су у функцији заштите

Предузеће је организовано у три сектора: сектор за заштиту и развој природних и других вредности, сектор за чување заштићених подручја и сектор за правне и економске послове.

Досадашњи директори

Миодраг Јемуовић
(1981-1989)

Обрад Обрадовић
(1989-1992)

Милосав Максимовић
(1992-2002)

Милосав Филиповић
(2002-2004)

Драган Каровић
(2004-2008)

Бојан Миловановић
(2008-)