Налазе се на западној страни планине Копаоник, односно левој страни клисуре Самоковске реке и заузимају површину од 471,38 хектара. Обухватају стрме, већим делом вертикалне и стеновите стране у клисури: гребен Козје стене, вис Кукавицу и источне падине брда Јадовник. Значајно вегетацијско обележје овог локалитета је реликта заједница смрче, јеле и вреса (Erico-Abieto-Piceetum).

Испод великог стеновитог гребена, простор је обрастао вегетацијом стена, боровнице и субалпске смрче (Piceo subalpinae – Vaccinio Juniperetum), те реликтним шумама смрче и јеле са вресом (Erico-Piceeto-Abietum). Даље се надовезује појас шума смрче, букве и јеле, док се у најнижим деловима, после планинских букових шума (Fagetum montanum), простиру брдске букове шуме (Fagetum submontanum).