Površine 31,63 hektara, nalazi se na severoistočnim padinama Suvog rudišta, od Pančićevog vrha prema izvorišnom kraku Brzećke reke u pojasu 1650-2017 m.n.v. Do visine od 1800 metara razvijena je tipična vegetacija subalpskih smrčevih šuma (Piceetum abietis subalpinum). Na izloženim grebenima od 1750 metara dominira žbunasta subalpska vegetacija predstavljena zajednicama niske kleke, borovnice i subalpse smrče (Piceo subalpinae-Vaccinio-Juniperetum sibiricae, Vaccinio-Juniperetum i Vaccinietum myrtilli).

Žbunasta zajednica Piceo subalpinae-Vaccinio-Juniperetum je klimaregionalna zajednica za pojas 1800-1950 m.n.v., dok je u pojasu 1650-1800 m.n.v. klimaregionalna šuma subalpske smrče. Na lokalitetu se nalaze i subgeomorfološki spomenik prirode (Cirk Krčmar), hidrološki spomenik prirode (deo vodotoka Duboke), staništa značajnih insekata i zaštićeni greben razvođa Kopaonika (deo perifernog grebena).