Površine 140 hektara, obuhvata izvorište Gobeljske reke i prostire se od lučno izvijenog grebena na liniji Oštri krš – Velika Gobelja – Mala Gobelja do korita Gobeljske reke. Zahvata pojas 1500 – 1900 m.n.v. Gde su vidljivi tragovi glacijacije. Lokalitet je jedan od divljih predela Kopaonika. Ovde je jedino nalazište runolista na Kopaoniku. Područje izgrađuju obodni delovi granodioritskog masiva i kontaktno-metamorfisane stene: korniti, mermerisani krečnjaci, kalkšisti i skarnovi.

Raznovrsnost reljefa i različiti mikroklimatski faktori uslovili su bogatstvo biljnih zajednica na ovom lokalitetu. Izdvajaju se šumske zajednice smrče (Piceetum abietis typicum), planinske bukve (Fagetum montanum), šuma subalpske smrče, subalpska vegetacija kleke i borovnica sa smrčom (Piceo subalpinae-Vaccinio-Juniperetum), kao i mozaično raspoređene žbunaste zajednice, zajednica livada, pašnjaka i kamenjara.