Ha osnovu člana 21. Statuta Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Kopaonik“ sa potpunom odgovornošću, Kopaonik, člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima (,,Sl. glasnik RS” broj 84/2015 i 95/2018), člana 68. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti prirode (,,Sl. glasnik RS” broj 36/2009…95/2018) i člana 27. i 28. Pravilnika o unutrašnjem redu u Nacionalnom parku Kopaonik (,,Sl. glasnik RS” broj 50/2000) daje ce sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Javno preduzeće ,,Nacionalni park Kopaonik“ sa potpunom odgovornošću, Kopaonik, prema važećim odredbama Zakona o nacionalnim parkovima i Zakona o zaštiti prirode je upravljač zaštićenog područja Nacionalni park Kopaonik, tako da čuva i unapređuje zaštićeno područje i sprovodi režime zaštite.
Članom 27. Pravilnika o unutrašnjem redu u Nacionalnom parku Kopaonik propisano je da je održavanje čistoće u Nacionalnom parku obaveza svih korisnika Nacionalnog parka, da se o održavanju čistoće na javnim površinama staraju vlasnici, odnosno korisnici tih površina, kao i da se o održavanju čistoće na pripadajućim parcelama stambenih, vikend ili poslovnih objekata staraju vlasnici, odnosno korisnici tih objekata.
Imajući u vidu napred navedeno, a naročito činjenicu da je radom čuvarske službe na terenu uočena velika količina otpada oko objekata vlasnika i korisnika ovog zaštićenog područja, podsećamo vas da je potrebno da navedeni otpad u najkraćem roku uklonite i deponujete van granica Nacionalnog parka Kopaonik, sve u cilju sprečavanja pokretanja prekršajnih postupaka protiv lica koja svojim protivpravnom postupanjem i nezakonitim aktivnostima doprinose zagađenju ovog zaštićenog dobra i svih prirodnih vrednosti u njemu.

Direktor
Milovanović dr Bojan