Ha основу члана 21. Статута Јавног предузећа ,,Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник, члана 16. став 1. тачка 1. и члана 17. Закона о националним парковима (,,Сл. гласник РС” број 84/2015 и 95/2018), члана 68. став 1. тачка 1. Закона о заштити природе (,,Сл. гласник РС” број 36/2009…95/2018) и члана 27. и 28. Правилника о унутрашњем реду у Националном парку Копаоник (,,Сл. гласник РС” број 50/2000) даје ce следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Јавно предузеће ,,Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник, према важећим одредбама Закона о националним парковима и Закона о заштити природе је управљач заштићеног подручја Национални парк Копаоник, тако да чува и унапређује заштићено подручје и спроводи режиме заштите.
Чланом 27. Правилника о унутрашњем реду у Националном парку Копаоник прописано је да је одржавање чистоће у Националном парку обавеза свих корисника Националног парка, да се о одржавању чистоће на јавним површинама старају власници, односно корисници тих површина, као и да се о одржавању чистоће на припадајућим парцелама стамбених, викенд или пословних објеката старају власници, односно корисници тих објеката.
Имајући у виду напред наведено, а нарочито чињеницу да је радом чуварске службе на терену уочена велика количина отпада око објеката власника и корисника овог заштићеног подручја, подсећамо вас да је потребно да наведени отпад у најкраћем року уклоните и депонујете ван граница Националног парка Копаоник, све у циљу спречавања покретања прекршајних поступака против лица која својим противправном поступањем и незаконитим активностима доприносе загађењу овог заштићеног добра и свих природних вредности у њему.

Директор
Миловановић др Бојан