Posle višegodišnje inicijative za proglašenje pojedinih delova Srbije za nacionalne parkove (period od 1975 do 1979. godine), Skupština Socijalističke Republike Srbije je 13. jula 1981. godine donela Zakon o Nacionalnom parku Kopaonik (Službeni glasnik SRS broj 41/81 od 18.07.1981.g.) Na osnovu njega, prema tadašnjem sistemu organizovanja, nacionalnim parkom upravlja Samoupravna interesna zajednica nacionalnog parka, sa pratećom stručnom službom i sa sedištem na Kopaoniku.

Novi Zakon o nacionalnom parku Kopaonik donet je od strane Skupštine Socijalističke Republike Srbije 26. jula 1988.godine (Službeni glasnik SRS broj 29/88 od 30.07.1988.g.). Njime se predviđa osnivanje radne organizacije za zaštitu i razvoj nacionalnog parka Kopaonik kao upravljača, čiji će osnivač biti Skupština SRS.

Na osnovu ovoga, Preduzeće za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Kopaonik je osnovano Odlukom o osnivanju od 23. februara 1989. godine, donetom od strane Skupštine Socijalističke Republike Srbije (Službeni glasnik SRS broj 6/89 od 25.02.1989.g.). Sedište Preduzeća je u turističkom centru Suvo rudište na Kopaoniku.

Po donošenju Zakona o nacionalnim parkovima od strane Skupštine Republike Srbije od 26.maja 1993. godine (Službeni glasnik RS broj 39/93 od 31.05.1993g.) osniva se Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“ Kopaonik, kao pravni sledbenik Preduzeća za zaštitu i razvoj NPK. Ovo javno preduzeće i sada upravlja Nacionalnim parkom.

Osnovna delatnost Preduzeća je zaštita prirodnih vrednosti, kulturnih dobara i drugih znamenitosti.

U okviru toga Preduzeće:

  • čuva, unapređuje i promoviše prirodne i stvorene vrednosti NP Kopaonik
  • sprovodi propisane režime zaštite
  • osigurava nesmetano odvijanje prirodnih procesa i održivog korišćenja područja
  • obezbeđuje nadzor nad sprovođenjem uslova i mera zaštite prirode
  • prezentuje i popularizuje vrednost zaštićenog područja, prati kretanje i aktivnosti posetilaca

Preduzeće se bavi i poslovima:

  • gazdovanja šumama Nacionalnog parka Kopaonik
  • zaštite, gajenja unapređenja i korišćenja lovne i ribolovne faune

  • naučnim istraživanjima u oblasti zaštite i razvoja
  • projektovanjem, izgradnjom i održavanjem objekata koji su u funkciji zaštite

Preduzeće je organizovano u tri sektora: sektor za zaštitu i razvoj prirodnih i drugih vrednosti, sektor za čuvanje zaštićenih područja i sektor za pravne i ekonomske poslove.

Dosadašnji direktori

Miodrag Jemuović
(1981-1989)

Obrad Obradović
(1989-1992)

Milosav Maksimović
(1992-2002)

Milosav Filipović
(2002-2004)

Dragan Karović
(2004-2008)

Bojan Milovanović
(2008-)