Šumarstvo je značajna privredna grana u zaštiti životne sredine. Šume na Kopaoniku obuhvataju površinu od 7427,24 ha. U državnom sektoru je 7077,02 ha, a u privatnom 350,22 ha.

Šumama gazduje JP Nacionalni park Kopaonik i to nad gazdinskim jedinicama: Gobeljska reka, Samokovska reka, Barska reka i Brzećka reka.

U drvnom fondu nacionalnog parka dominiraju smrča (58%), bukva (33%) i jela (8%), a zatupljene su i ostale drvenaste vrste (1%). Po poreklu, dominiraju visoke šume (96,58%), gotovo u potpunosti očuvane, dok su izdanačke šume (3,42%) degradirane skoro u svojoj trećini. Po smesi preovlađuju čiste sastojine (86,7%) nad mešovitim sastojinama (13,3%). Privatne šume na području zatupljene su na malim parcelama po obodu parka (u okviru trećeg stepena zaštite), sa prosečnom zapreminom drvne mase 279,46m3/ha i prosečnim godišnjim prirastom 5,58m3/ha. U ovim šumama dominiraju gazdinske klase bukve (64,7%), smrče (18,57%) smrče-bikeve (8,51%).