Јавно предузећe „Национални парк Кoпаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник је Законом о националнм парковима (Службени глaсник РС“, бр. 84/2015 и 95/2018-др.зaкoн) именовано за обављање послова од општег интереса, односно за управљача Националног парка Копаоник.
У свом, скоро 40 годишњем раду Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ се сусретало са многобројним изазовима и потешкоћама у свом раду, било да су у питању проблеми нелегалне градње, све већа урбанизација подручја, депоновање и одлагања чврстог отпада и грађевинског шута, неаденкатно решено питање канализационе мреже, мини хидрицентрале и сл. Углавном изазови или проблеми који су стављени испред управљача Националним парком Копаоник били су изазвани људским фактором односно развојем туризма у заштићеном подручју.
Наравно, било је ту и проблема изазваних природних факторима, од којих је свакако најдоминатнији проблем сушења шума на простору националног парка, а који је први пут евидентиран 2012. године.
Ове године је, услед неповољних климатких фактора, у току зимске сезоне, односно интезивних снежних падавина у комбинацији са ниским температута и јаким ветровима, дошло до обимнијих оштећења стабала и шумских екосистема на простору националног парка, односно на ширем простору Туристичког центра Копаоник.
Неповољни климатски фактори, пре свега по шумске екосистеме, изазвали су следећа оштећења:
1. Преломе врхова стабала (доминантна појава око ски стаза и жичара)
2. Снего – и ветроизвале (доминатна појава такође у ТС Копаник и то нарочито у близини ски стаза и жичара узрокована губитком стабилности шумског склопа услед просецања стаза и траса жичара у комбинацији са неповољњним климатским приликама али и на локалитетима као што је Марков камен, Самоковска река и водопад Јеловарник).

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ се у склопу својих редовнх активности на заштити природе и очувања биодиверзитета бави и одрживим коришћењем ресурса и то пре свега одрживим коришћењем шумских екосистема којима се газдује, управља и спроводе се све прописане мере неге и заштите.
Поред редовних активности на пословима одрживог газдовања шумама а све по важећим Основама газдовања и годишњим плановима, одобреним од стране свих надлежних министарстава и свих осталих релевантних институција у земљи из области заштите природе и шумарства, санирање ефеката неповољних климатским фактора предстваља додатан изазов али и додатне непланиране и обимне активности у шумама националног парка.
Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ максимално ће ангажовати све своје капацитете како би се што пре санирале последице снегоизвала и ветроизвала на ширем подручју националног парка. Имајући у виду, пре свега величину проблема као и просторну распосртањеност истог, ЈП „Национани парк Копаоник“ моли све своје садашње и будуће посетиоце као и све љубитеље природе националног парка за разумевање у погледу неопходног времена за санирање последица лоших климатских фактора на шумске екосистеме.

Услед горе наведених проблема а пре свега због безбедности за посетиоце, стазе Самоковска река и Марков камен биће затворене, до тренутка санирања снегоизвала и ветроизвала.
Након санирања стања, у шумским комплексима, све пешачке стазе и локалитети поново ће бити отворени, на радост свих оних који су и до сада уживала у благодетима шетњи и боравка у природи Националног парка Копаоник.