Lov je u granicama lovišta ,,Kopanik“ strogo zabranjen, odnosno dozvoljen je jedino u slučaju da se određene vrste previše namnože.

Lovište ,, Kopaonik“ definisano je Rešenjem ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede pod brojem: 342-02-187/93-06 i kao takvo dodeljeno je na gazdovanje Javnom preduzeću ,,Nacionalni park Kopaonik“.

Lovište se prostire na teritoriji opština Brus i Raška, obuhvata površinu 12041,34 hektara. Pod tom površinom, nalaze se šume, livade i reke.

Lov u Nacionalnom parku je organizovan i usklađen u skladu sa planskim dokumentima. Dozvole za lov izdaje čuvarska služba Javnog preduzeća Nacionalni park Kopaonik.

Lovište poseduje i lovotehničke objekte: kućice za smeštaj lovaca, čeke za posmatranje i lov divljači, solišta, hranilice.

Lovostajem zaštićene vrste su:

Krupna divljač (sisari)

 • Srna (Capreolus capreolus L.)

 • Divlja svinja (Sus scrofa L.)

Sitna divljač (sisari)

 • Zec (Lepus europaeus Pall.)
 • Vuk (Canis Lupus L.)
 • Lisica (Vulpes vulpes L.)
 • Kuna belica (Martes foina Enr.)
 • Kuna zlatica (Martes martes L.)
 • Jazavac (Meles meles L.)
 • Puh (Glis glis L.)
 • Veverica (Sciurus vulgaris L.)
 • Divlja mačka (Felis silvestris L.)
 • Šakal (Canis aureus L.)

Sitna divljač (ptice):

 • Poljska jarebica (Perdix perdix L.)
 • Divlji golub – grivnaš (Columba palumbus L.)
 • Šumska šljuka (Scolopax rusticola L.)
 • Prepelica (Coturnix coturnix L.)
 • Sojka – kreja (Garrulus glandarius L.)
 • Gačac (Corvus frugilegus L.)
 • Jastreb kokošar (Accipiter gentilis L.)

Lovostajem trajno zaštićene vrste su:

Krupna divljač (sisari)

 • Medved (Ursus arctos L.)

Sitna divljač (sisari)

 • Vidra (Lutra lutra L.)
 • Lasica (Mustela navalis L.)

Sitna divljač (ptice):

 • Jarebica kamenjarka (Alectoris graeca M.)
 • Svraka (Corvus cornix L.)
 • Gavran (Pica pica L.)
 • Kobac (Accipiter nisus L.)
 • Sivi soko (Falco peregrinus T.)
 • Mišar (Buteo buteo)
 • Suri orao (Aquila chrysaetos L.)
 • Sove (Strigine ssp.)